regulamin

regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ, online i Internetowych IMOPEKSIS

Administrator serwisu www.imopeksis.pl (dalej „Portal”) przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Portal. Pragniemy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się informacje na temat polityki prywatności, wykorzystywanych danych oraz informacje na temat tego, czym są pliki cookies.

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń on-line i Internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet przez Imopeksis reprezentowaną przez Fundację IMOPEKSIS, Hallera 24, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581 19 77 984 REGON: 525165045 adres poczty elektronicznej: kontakt@imopeksis.pl (dalej: Administrator).
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez Imopeksis.

§2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca –Imopeksis 

Usługobiorca – Jednostka Samorządu Terytorialnego/Jednostka Organizacyjna lub osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do udostępnionego w zasobach Serwisu szkolenia on-line/Internetowego dla osoby wskazanej w formularzu zamówienia.

Szkolenie on-line – transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe,
szkolenie Internetowe – elektroniczny zapis szkolenia dostępny przez łącze internetowe. Szkolenie on-line/Internetowe umożliwia wysłuchanie i obejrzenie wykładu z zakresu tematu (wiedzy i praktyki), który został zaprezentowany w opisie szkolenia umieszczonym w ofercie szkoleniowej, udostępnionej przez Usługodawcę. Treść szkolenia nie jest opinią prawną, nie jest wiążącą interpretacją przepisów, a stanowi merytoryczne omówienie problemu wg. aktualnego stanu prawnego we wskazanym zakresie tematycznym przez Wykładowcę.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń Internetowych. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła.

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Usługobiorcę na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Usługobiorcy), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Okres abonamentowy – czas 30 dni od momentu zakupienia szkolenia.

§3.

 1. Do uczestnictwa w szkoleniach on-line/Internetowych niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia. 
 2. W celu uczestniczenia w szkoleniu online live w wyznaczonym terminie należy posiadać konto w Google, w celu uczestnictwa na platformie Google Meet. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§4.

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia on-line/Internetowego stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach on-line/Internetowych, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę na użytek własny.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) on-line/Internetowych osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń on-line/Internetowych.
 4. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do zapisów §4 pkt 3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

§5.

 1. Cena szkolenia on-line/Internetowego podana w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą.
 2. Ceny szkoleń on-line/Internetowych są podawane w wartości brutto.
 3. Zapłata za szkolenie on-line live jest dokonywana bezpośrednio po rejestracji na szkolenie przez portal https://imopeksis.pl
 4. Zapłata za szkolenie Internetowe (nagrane) obejmuje okres abonamentowy 30 (trzydziestu) dni dostępności szkolenia, liczony od dnia zakupu.

Opłata za szkolenie internetowe online live wnoszona jest poprzez portal https://imopeksis.pl, dopuszczalnymi formami płatności są płatności online poprzez portal Przelewy24 lub przelew tradycyjny.

§6.

 1. Usługobiorca, który chce skorzystać ze szkolenia on-line/Internetowego, przesyła taką informację do Usługodawcy za pośrednictwem formularza zgłoszenia https://imopeksis.pl po zalogowaniu. 
 2. Formularz zgłoszenia zawiera dane Usługobiorcy, w tym dane do wystawienia faktury (Nabywca/Odbiorca), dane konkretnej  osoby (adres e-mail, nr telefonu), która u Usługobiorcy będzie korzystała z udzielonego dostępu do szkolenia on-line/Internetowego.
 3. Usługodawca potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie on-line/Internetowe.W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Usługobiorca otrzymuje wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których uzyskuje dostęp do szkolenia on-line live lub możliwość odtworzenia szkolenia Internetowego.
 4. Usługobiorca otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia Internetowego, a korzystanie ze szkolenia Internetowego uzależnione jest wyłącznie od woli Usługobiorcy – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie, w okresie abonamentowym wynoszącym 30 dni. 
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca – na prośbę Usługobiorcy – może przedłużyć Okres abonamentowy na określoną ilość dni. Przedłużenie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności, co do których Usługobiorca nie zawinił (Siła wyższa).
 6. Z usługi cyfrowej Usługobiorca może odstąpić od umowy do momentu wykonania przedmiotu umowy, czyli odbycia kursu online live.

§7.

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń on-line/Internetowych przebiegało bez zakłóceń i niedogodności dla Usługobiorców. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń Internetowych, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń Internetowych.

Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@imopeksis.pl.  Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu. Okres abonamentowy zostanie automatycznie przedłużony o czas ewentualnego braku dostępu do szkolenia.

§8.

 1. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu Internetowym, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą otrzymanego loginu i ustalonego przez siebie hasła.
 2. Uczestnik ma dostęp do szkolenia Internetowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 Regulaminu. Czas i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie momencie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkoleń Internetowych i udostępnionych materiałów.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Uczestnikowi uprawnień.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 8. Usługobiorca ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania ze szkoleń Internetowych, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie konta. W przypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę, opłata za udział w szkoleniu Internetowym nie podlega zwrotowi w całości ani w części.

§9.

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail: imopeksis@gmail.com
 2. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać dane osoby fizycznej, temat szkolenia on-line/Internetowego, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Usługobiorcy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Usługobiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.

§10.

 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. 
 2. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: Imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Usługobiorcy zapisania się na szkolenie on-line/Internetowe i wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca Fundacja IMOPEKSIS, Hallera 24, 82-500 Kwidzyn.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako Uczestnika szkolenia są niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia szkolenia on-line/Internetowego. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w szkoleniu on-line/Internetowym.
 8. Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do szkoleń on-line/Internetowych. Dane osobowe w postaci nazwy jego konta w serwisie są przechowywane rok od ostatniego logowania. Po tym czasie konto Usługobiorcy zostaje usunięte z serwisu.
 10. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane – korzystając z usług serwisu Uczestnik posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika, żadne dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.

§11.

 1. Usługobiorca dokonując zakupu szkolenia on-line/Internetowego wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.