polityka
prywatności

I. Podstawowe cele

 1. Polityka prywatności określa jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług przez Fundację IMOPEKSIS z siedzibą w Kwidzynie wpisana do KRS pod numerem NIP: 581 197 79 84 (zwana dalej: „Fundacją”).
 2. Administrator zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia
  i rozwoju usług przez niego oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane przez naszą Firmę są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane podane dane osobowe jest Fundacja IMOPEKSIS z siedzibą w Kwidzynie wpisana do KRS pod numerem NIP: 581 197 79 84.

III. Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Dane w tym dane osobowe, pozyskane dzięki dostępnym formularzom związane są ze świadczeniem usług przez Fundację. 
 2. Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z oferty Fundacji IMOPEKSIS z siedzibą w Kwidzynie.

IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Firma przetwarza dane klientów, pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych podmiotów współpracujących w tym również podmiotów zewnętrznych. W przypadku gdy uczestnikiem zajęć tanecznych są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców. 
 2. Przechowujemy dane:
 • nazwisko i imiona,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • ew. wizerunek,
 • ew. stan zdrowia i przebytych szczepionek,
 • informacja o opiekunie,
 • numer PESEL,
 • wzrost.
 1. Celem przetwarzania zbieranych danych jest:
 • Sprzedaż usług będących przedmiotem oferty studia treningu Fundacji IMOPEKSIS.
 • Doręczanie wiadomości informacyjnych dotyczących zajęć w studio oraz organizowanych spotkań i eventów wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu .
 • Organizowanie zajęć sportowych, obozów, wyjazdów, warsztatów, eventów.
 • Zapewnienie właściwej ochrony przed wszelkiego rodzaju ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi z przeprowadzanymi zajęciami.
 • Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
  w szczególności w zakresie księgowości i podatków.
 • Marketing – w oparciu o dobrowolną i opcjonalną zgodę – poprzez przekazywanie informacji o usługach, promocjach, cennikach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Zebrane dane przetwarzane są w celach niezbędnych do przeprowadzania działań przez Fundację tj. obozów sportowych, spotkań, eventów, warsztatów wyjazdów, konferencji itd.
 2. Dane mogą być wykorzystywane przez Fundację w celach marketingowych.
 3. Dane osób korzystających z kart partnerskich mogą być przekazywane
  w celach rozliczeniowych do operatorów tych kart i związanych z nimi programów.
 4. Twój wizerunek będzie mógł zostać ujawniony nieograniczonej liczbie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się
  z naszymi materiałami promocyjnymi lub reklamowymi.
 5. Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Czas przechowywania danych

 1. Dane będą przechowywane przez niezbędny czas do realizacji łączącej umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań.
 2. Dane będą przechowywane przez niezbędny czas do realizacji naszych ustawowych obowiązków, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia, do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych.
 3. Przekazywanie informacji marketingowych w tym marketingu bezpośredniego odbywać się będzie nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 4. Fundacja zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację.

VII. Prawa uczestnika związane z przetwarzaniem danych

 1. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. W zakresie zgody przetwarzania danych każdy uczestnik ma prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostęp do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu czy segregatora.
 2. Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty: Google Drive, Google, Facebook, GetResponse, Gmail, Instagram, księgowość zewnętrzna, prawnik, ubezpieczyciele , wewnętrzny program do rejestracji na szkolenia, obozy, eventy.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z oferty Fundacji IMOPEKSIS.
 4. Dane uczestników nie będą wykorzystywane przez studio do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IX. Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych jest Fundacja IMOPEKSIS adres: ul. Gen. Józefa Hallera 24 82-500 Kwidzyn, NIP: 581 197 79 84 REGON: 525165045 adres poczty elektronicznej: imopeksis@gmail.com.
 2. W celu kontaktu z administratorem danych prosimy o wiadomość e-mail pod adresem imopeksis@gmail.com.

X. Prawo do usunięcia/zmiany danych

 1. Jeśli użytkownik chce usunąć/zmienić swoje dane przetwarzane przez Fundację powinien skontaktować się mailowo z Fundacją w celu weryfikacji danych.
 2.  Fundacja usuwa dane z:
 • fizycznej umowy wkładamy do niszczarki i niszczymy,
 • korespondencji mailowej usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji,
 • systemów IT usuwamy tylko takie, w których zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji,
 • programu fakturowego zostawiamy z powodu przepisów ustawy
  o rachunkowości.